بودجه‌بندی

بودجه بندی
بودجه بندی

بودجه‌بندی

یکی از ایرادات اساسی موجود در سیستم‌های کنترلی و عملیات شرکت‌ها، فقدان یک نظام جامع بودجه‌ای می‌باشد. برنامه‌ریزی فعالیت‌های آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه‌ریزی‌هایی ادامه فعالیت مستمر یک سازمان میسر نخواهد بود. نظام بودجه به عنوان ابزاری در دست مدیریت کمک‌های موثری در برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های شرکت می‌نماید.

در واقع بـودجه که یک مفهوم در اقتصاد خرد است، برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، دولت، کشور و یا هر چیزی که درآمد کسب می‌کند و پول خرج می‌کند؛ اهمیت بسزایی دارد.

موسسه کیا حسیب سپاهان با انجام این ضرورت به سازمان شما در راه رسیدن به مقاصد زیر یاری می‌رساند:

1-امکان هدایت موسسه به سمت هدف‌های تعیین شده

2-تحقق استراتژی و خط مشی برنامه

3-تعیین امکان چاره‌جویی برای ارزیابی فعالیت‌های موسسه

4-ترویج، هماهنگی و همکاری و الزامات مربوط به آن