دانلودها

دانلودها

کاربردی‌ترین عناصر را برای دانلود ارائه می‌دهیم

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

گزارش عملکرد مالی

  • نسخه پی‌دی‌اف

صورت جریان وجوه نقد

  • نسخه پی‌دی‌اف

درآمد عملیاتی

  • نسخه پی‌دی‌اف

کاهش ارزش دارائی‌ها

  • نسخه پی‌دی‌اف