اظهارنامه علکرد

اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود.

-اما ….چه کسانی می‌بایست اظهارنامه عملکرد تکمیل و ارسال نمایند؟

 الف ـ بر اساس ماده ۹۵و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می‌کنند مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند.

ب ـ طبق ماده ۱۱۰ ق م م کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده‌اند و تشکل های قانونی که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط می‌باشند و اتحادیه‌های صنفی بر اساس قانون مکلفند برای هرسال مالی ترازنامه وسود وزیان وسایراطلاعات مندرج درفرم اظهارنامه را تهیه و به سازمان امورمالیاتی تحویل دهند.

در صورتی که اظهارنامه‌ مالیاتی با شرایطی که در بالا ذکر شد به اداره‌ی امورمالیاتی تسلیم شود و مأموران اداره آن را مطابق واقع تشخیص بدهند و مدارک را کافی بدانند و تخلفی از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … مشاهده نکنند، مطابق با اظهارنامه، مالیات تعیین شده را ملاک قرار خواهند داد ولی در صورتی که اظهارنامه قابل پذیرش نباشد و به عنوان مثال تخلفی از قوانین یا نقص مدارک در آن مشهود باشد و یا در صورتی که مودی از ارائه اظهار‌نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهار‌نامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند اما این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان امور مربوط به تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام می دهد. زیرا بر این باور است که استفاده از مشاوران خبره و کارآزموده در هرکسب و کار و تجارتی نه تنها مشگل گشا که حافظ منافع و افزایش درآمد آن ها نیز می باشد .