کارگاه تنظیم اظهارنامه مالیاتی با در نظر گرفتن استانداردهای حسابداری

در صورت تمایل به شرکت درکارگاه  ، لطفا نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.