وبینار رایگان

وبینار رایگان بررسی نقاط مبهم اظهارنامه ارزش افروده زمستان

  • مرور تغییرات بر اساس قانون سامانه مودیان
  • مسئولیت‌های مودی و چگونگی تکمیل اظهارنامه
  • ارتباط اظهارنامه با صورت‌های مالی و مالیات عملکرد

سه‌شنبه 28 فروردین ساعت 16 تا 18

مدرس و مشاور قوانین مالیاتی: بهرام دوستار